Nhà bán quận 9 đường Võ Văn Hát, Phường Long Trường gần trung tâm hành chính