Tưng bừng không khí lễ mở bán du án Lâm Sơn Resort.